Нелоялната конкуренция е убиец на бизнеса

Нелоялната конкуренция е убиец на бизнеса

През последните години, проблемът за нелоялната конкуренция присъства в стопанската дейност на почти всички фирми, а нейните последици са особено неблагоприятни за тяхното развитие. Без наличието на конкуренция, стопанството не би могло да функционира нормално, но все по-често полезната конкуренция се превръща в нелоялна и в крайна сметка – в пагубна.

Разумната конкуренция разпределя доходите в зависимост от пазарния успех, води до оптимална организация на производствения процес и търговията, преодолява пазарния дефицит, стимулира иновациите и научно-техническия прогрес. Чрез нея се поддържат ниски цени, високо качество и редуцирани разходи. Превръщането й, обаче, в неразумна/нелоялна застрашава нормалните икономически отношения в обществото и унищожава с бързи темпове устоите на стопанската система.

Нелоялна конкуренция представлява всяко действие или бездействие при осъществяване на стопанска дейност, което е в противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда или може да увреди интересите на конкурентите в отношенията помежду им или в отношенията им с потребителите.

Действията и бездействията представляващи нелоялна конкуренция са следните:

1. Увреждане на доброто име и доверието към конкурентите, както и на предлаганите от тях стоки или услуги чрез твърдение или разпространяване на неверни сведения, както и чрез представяне на факти в изопачен вид.

2. Приписването чрез реклама или по друг начин на несъществуващи качества на стоки или услуги при сравняване със стоките или услугите на конкурентите, както и приписване на несъществуващи недостатъци на стоките или услугите на конкурентите.

3. Въвеждане в заблуждение чрез премълчаването или прикриването на съществени недостатъци или на опасни свойства на предлаганите стоки или услуги.

4. Имитация чрез предлагане или реклама на стоки или услуги с външен вид, опаковка, маркировка, наименование или други белези, които заблуждават или могат да доведат до заблуждение относно произхода, производителя, продавача, начина и мястото на производство, източника и начина на придобиването или на използването, количеството, качеството, естеството, потребителските свойства и други съществени характеристики на стоката или услугата.

5. Нелоялно привличане на клиенти чрез осъществяването на нелоялна конкуренция, насочена към привличане на клиенти, в резултат на което се прекратяват или се нарушават сключени договори с конкуренти.

6. Забрана за разгласяване на производствени или търговски тайни чрез узнаването, използването или разгласяването на производствена или търговска тайна в противоречие с добросъвестната търговска практика.

Bulgarian Consulting Group Ltd. предлага на своите клиенти максимално задълбочена и качествена правна помощ за защита срещу нелоялна конкуренция. Нашият екип има богат опит и доказана ефективност в борбата срещу нелоялната конкуренция и заедно със своите партньори предоставя на своите клиенти следните услуги:

- консултации по съставите на нелоялна конкуренция, увреждане на доброто име на конкурентите, въвеждане в заблуждение, имитация, нелоялно привличане на клиенти;

- консултации в областта на концентрацията на стопанската дейност при сливания, вливания, придобивания и др.;

- консултации и съдействие във връзка с разрешителните процедури на Комисията за защита на конкуренцията;

- консултации на дружества с монополно и господстващо положение на пазара;

- консултации във връзка с пряко или непряко регулиране на цени, разпределение на пазари или източници на суровини;

- консултации във връзка със забранени споразумения, решения и съгласувани практики по смисъла на българското законодателство и съдействие за освобождаване от забраната;

- предварителна оценка на проекти и договори от гледна точка на нелоялната конкуренция;

- процесуална защита, осъществявана във връзка с производството по защита срещу нелоялна конкуренция;

Проблемът, наречен „нелоялна конкуренция” е в състояние да унищожи из основи дори най-стабилния и дългогодишен бизнес. Именно по тази причина, при наличие на дори незначителна индикация за появата на подобен вид проблем, застрашените лица следва незабавно да потърсят правна защита от компетентни професионалисти.

Детективска агенция Фокс извършва фирмени разследвания за нелоялна конкуренция и съмнения за фирмен шпионаж.